น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการเครือเวทโปรดักส์ ได้รับเกียรติให้ไปถ่ายทอดประสปการณ์ หัวข้อ การบริหารภาคเอกชน ในวิชาชีพสัตวแพทย์ ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

For customer        02-937-4888