สินค้าปศุสัตว์ OK ผู้บริโภคก็โอเค By : ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI

สินค้าประเภทเนื้อสัตว์และไข่สด นอกจากความสด ความสะอาดแล้ว จะเลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และมีคุณภาพดี  เพียงมองหาตราสัญญาลักษณ์  “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นสัญลักษ์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองสินค้าว่า มีความปลอดภัยเนื่องจากมีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค โดยในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และไข่สด  ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด

การผลิตสินค้าเพื่อให้ได้รับตราสัญญาลักษณ์ ปศุสัตว์ OK ต้องมาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐาน GAP สำหรับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ต้องเชือดในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หากเป็นสินค้าประเภทไข่สดต้องส่ง และรวบรวมไปยังสถานที่ผลิตไข่สดที่ขึ้นบัญชีกับกรมปศุสัตว์ จำหน่ายสินค้าในสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ และจะต้องผ่านการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง

ในการขอรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ผู้ประกอบการสามารถขอได้ที่ปศุสัตว์จังหวัด โดยกรอกข้อมูลในแบบคำขอรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK และยื่นเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบคำขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และทำรายงานเสนอคณะกรรมการรับรองฯ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ปศุสัตว์เขตจะออกใบรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ประกอบการ

การรับรองแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) การรับรองรายเดี่ยว โดยพิจารณาข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ เป็นรายกรณีเฉพาะ เช่น ตลาดสด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ หมูตู้

2) การรับรองรายกลุ่ม โดยพิจารณาข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะกลุ่ม เช่น โมเดิร์นเทรด บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส ท๊อปส์ ซีพี เฟรชมาร์ท เบทาโกรช็อป

ผู้ประกอบการที่ได้รับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK จะต้องแสดงตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ณ จุดจำหน่ายในสถานที่เปิดเผย ให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ชัดเจน รักษาสภาพป้ายให้สะอาดอยู่เสมอ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง การขอรับรองจะรับรองเฉพาะชนิดของเนื้อสัตว์ที่ผู้ประกอบการขอรับรองเท่านั้น และไม่นำสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์

หากสนใจต้องการทราบรายละเอียดสามารถติดต่อฝ่ายขายบริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป

CategoryArticle, ฺVRI

สินค้าปศุสัตว์ OK ผู้บริโภคก็โอเค By : ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI

สินค้าประเภทเนื้อสัตว์และไข่สด นอกจากความสด ความสะอาดแล้ว จะเลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และมีคุณภาพดี  เพียงมองหาตราสัญญาลักษณ์  “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นสัญลักษ์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองสินค้าว่า มีความปลอดภัยเนื่องจากมีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค โดยในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และไข่สด  ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด

การผลิตสินค้าเพื่อให้ได้รับตราสัญญาลักษณ์ ปศุสัตว์ OK ต้องมาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐาน GAP สำหรับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ต้องเชือดในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หากเป็นสินค้าประเภทไข่สดต้องส่ง และรวบรวมไปยังสถานที่ผลิตไข่สดที่ขึ้นบัญชีกับกรมปศุสัตว์ จำหน่ายสินค้าในสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ และจะต้องผ่านการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง

ในการขอรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ผู้ประกอบการสามารถขอได้ที่ปศุสัตว์จังหวัด โดยกรอกข้อมูลในแบบคำขอรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK และยื่นเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบคำขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และทำรายงานเสนอคณะกรรมการรับรองฯ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ปศุสัตว์เขตจะออกใบรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ประกอบการ

การรับรองแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) การรับรองรายเดี่ยว โดยพิจารณาข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ เป็นรายกรณีเฉพาะ เช่น ตลาดสด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ หมูตู้

2) การรับรองรายกลุ่ม โดยพิจารณาข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะกลุ่ม เช่น โมเดิร์นเทรด บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส ท๊อปส์ ซีพี เฟรชมาร์ท เบทาโกรช็อป

ผู้ประกอบการที่ได้รับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK จะต้องแสดงตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ณ จุดจำหน่ายในสถานที่เปิดเผย ให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ชัดเจน รักษาสภาพป้ายให้สะอาดอยู่เสมอ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง การขอรับรองจะรับรองเฉพาะชนิดของเนื้อสัตว์ที่ผู้ประกอบการขอรับรองเท่านั้น และไม่นำสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์

หากสนใจต้องการทราบรายละเอียดสามารถติดต่อฝ่ายขายบริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป

CategoryVRI, Article

For customer        02-937-4888