Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์
📍ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำไรในไก่ไข่ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอาหาร,วัตถุดิบอาหารสัตว์,สุขภาพไก่ไข่และการจัดการฟาร์มไก่🐤
เน้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ มุ่งไปสู่ประสิทธิภาพการผลิต,คุณภาพไข่ที่ดี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไรในการเลี้ยงไก่ไข่💰
📌เครือเวทโปรดักส์ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา online วันพฤหัสที่ 23 พ.ย.66 เวลา 13.00 น. ในหัวข้อ
“จัดการไก่ไข่อย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด”
🎤พบกับวิทยากรคนสำคัญ
-> ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-> ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-> รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ที่วัดผลได้ด้วย ROI”
📢 สนใจลงทะเบียน

For customer        02-937-4888