Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

เจอแบบนี้ไม่ดีแน่!

สัตว์พาหะ เป็นส่วนสำคัญที่ควรระวังในโรงงานอาหารสัตว์ เพราะสัตว์กลุ่มนี้สามารถนำพาเชื้อก่อโรคปนเปื้อนในอาหาร ส่งผลให้สัตว์เกิดโรคต่างๆได้ สัตว์พาหะที่พบได้ในโรงงาน ได้แก่ หนู นก แมลงสาป แมลงวัน สุนัข แมว เป็นต้น

กันไว้ ก่อนจะสายไป

วิธีการแก้ไข ต้องเริ่มจาก
1.การฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในการป้องกันสัตว์พาหะ
2.ควรมีมาตรการป้องกันหรือกำจัดสัตว์พาหะ ได้แก่ การใช้กล่องดักหนู การใช้ไฟล่อแมลงก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
3.การจัดการพื้นที่บริเวณรอบโรงงานให้สะอาด เพื่อลดโอกาสแหล่งก่อให้เกิดสัตว์พาหะ

#iTacTeam #สัตว์พาหะ #พาหะนำโรคในฟาร์ม #ปัญหาปศุสัตว์

#ตอบทุกโจทย์เรื่องปศุสัตว์

CategoryArticle, ASP, Ruminant

For customer        02-937-4888