Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

OXIPRO เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะต้องเจอสภาวะน้ำกระด้างที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ก็ตาม

Oxipro เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อในกลุ่ม oxidizing agent ที่มีองค์ประกอบหลัก คือ โพแทสเซียมเพอร์ออกซี่โมโนซัลเฟต ที่สามารถสร้างสารธรรมชาติที่ประกอบด้วยโมเลกุลออกซิเจน ได้สูงถึง 3.5% โดยตัว Oxipro ได้ผ่านการทดสอบ และมีผลการทดลองยืนยันถึงความสามารถในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความกระด้างของน้ำ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของน้ำยาฆ่าเชื้อได้ “หากน้ำกระด้างยิ่งสูงมากขึ้น จะส่งผลทำให้ความสามารถในการควบคุมเชื้อลดลง” ทาง ASP จึงได้มีการทดสอบโดย
1.เก็บตัวอย่างน้ำใช้จากภายในและภายนอกฟาร์มจำนวน 66 ตัวอย่างจากหลายพื้นที่ในประเทศไทย
2.วัดความกระด้างของน้ำและแบ่งระดับของความกระด้าง (อ้างอิงจาก: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2021)
3.นำตัวอย่างน้ำผสมกับ Oxipro ด้วยความเข้มข้น 1:100
4.นำไปทดสอบกับเชื้อ Salmonella spp. ที่มีปริมาณเชื้อ 1.53×10^8 cfu/ml เป็นเวลา 30 วินาที
5.นำไปเพาะเชื้อเพื่อหาปริมาณเชื้อคงเหลือบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA

พบว่า ไม่พบเชื้อคงเหลือบนอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือสามารถสรุปได้ว่า OXIPRO มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเชื้อ Salmonella spp. ได้ภายใน 30 วินาที แม้จะพบกับสภาวะความกระด้างต่างๆที่หลากหลาย

#Oxipro#OxidizingAgent#Disinfectant#WaterHardness
#AnimalSupplement​And​Phamaceutical#ASP​
#DifferenceforYourBenefits
#VetProductsGroup#VPG

For customer        02-937-4888