Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ติดปีกให้ฟาร์มปศุสัตว์ #ยา/สารฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ ของมันต้องมี

ในสภาวะการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคในฟาร์ม สิ่งที่ฟาร์มต้องเตรียมพร้อมไว้คือ ยา/สารฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับภาวะฉุกเฉินหากบังเอิญโรคเข้ามา เปรียบเสมือนเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ทำสงครามต่อต้านกับผู้รุกรานในที่นี้คือ ASF นั่นเอง
สำหรับยา/สารฆ่าเชื้อ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ต้องเป็นยา/สารฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองว่าฆ่าเชื้อ ASF ได้ ด้วยวิธีการตามมาตรฐานของ OIE เช่น กลุ่ม Potassium  Peroxy monosulphate (Oxipro®) เป็นต้น จากนั้นต้องมีการจัดทำคู่มือ SOP ระบุจุดการใช้ ปริมาณ ความเข้มข้นให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังต้องทราบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้แก่

– ปริมาณของเชื้อโรค                         -สภาพพื้นผิวที่จะฆ่าเชื้อ

– ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ                    -ความเข้มข้นของยา/สารฆ่าเชื้อ

– ชนิดของเชื้อโรค                               -สภาพความเป็นกรด-ด่างของยา/สารฆ่าเชื้อ

– อุณหภูมิ                                             – คุณภาพน้ำที่ใช้ผสม

– ชนิดของยา/สารฆ่าเชื้อ                    – คุณสมบัติในการทำความสะอาด (สำหรับสูตรที่มีสารทำความสะอาดร่วม)

ส่วนอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมไว้ได้แก่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อ เช่น เครื่องพ่นหมอก บริเวณทางเข้าฟาร์ม หรือก่อนเข้าชั้นในฟาร์ม เครื่อง UV/Ozone สำหรับฆ่าเชื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่สามารถสัมผัสน้ำยา/สารฆ่าเชื้อได้ เครื่องผสมยา/สารฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ (Dosatron) ตู้อบ/เครื่องเป่าความร้อนสำหรับฆ่าเชื้อ อุปกรณ์สำหรับแยกโซนทำงาน เช่น ชุดปฏิบัติงาน รองเท้า อ่างจุ่มเท้า อุปกรณ์การตรวจและจัดเก็บตัวอย่าง หัวใจของการรับมือกับ ASF คือ รู้ไว จัดการเร็ว ทำลายไว เครื่อง PCR เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานแข่งกับเวลาที่เชื้อจะแพร่กระจายไปยังโซนอื่นๆ ในฟาร์ม อุปกรณ์การจัดเก็บก็มีต้องเตรียมไว้อย่างเพียงพอด้วย รวมถึงการจัดเตรียมรถ หรือเครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายสุกรป่วย/ตาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังโซนอื่นๆ ของฟาร์มด้วย ซึ่งถ้าหากมีการจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าพร้อมๆ กับการซ้อมแผนฉุกเฉิน จะทำให้เราสามารถเผชิญปัญหาตั้งรับได้อย่างทันท่วงที

For customer        02-937-4888