Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

Relative Value นวัตกรรมการลดต้นทุนอาหารสัตว์

 

การปรับตัวให้ไวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในมุมการผลิตสัตว์ วินาทีนี้จะต้องอยูให้ได้ในภาวะวัตถุดิบที่แพง หายาก และต้องลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยังเดินต่อได้ การใช้วัตถุดิบทดแทนจึงจำเป็นต้องใช้ในเวลานี้ แต่เราจะใช้ได้อย่างไร และใช้แบบไหนถึงจะถูกต้อง ดังนั้นทาง VPG ขอแนะนำการทำ Relative Value ของวัตถุดิบ เราจะนำหลักการหาค่าความสัมพันธ์ของคุณค่าโภชนาการณ์ ค่าการย่อยได้โดยใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัย VRI ในการวิเคราะห์ พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับวัตถุดิบหลัก และกำหนดว่าราคาเท่าไหร่ ควรใช้ในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับสัตว์ และยังมีการเจริญเติบโตที่ดี ไม่ขาดทุน

ประโยชน์ของการทำ Relative value คือ

  1. สามารถนำค่าของ Relative Value ของวัตถุดิบทดแทนมาใช้ตัดสินใจในการทดแทนวัตถุดิบหลัก
  2. สามารถรู้ค่าการย่อยได้ของวัตถุดิบทดแทนร่วมกับการใช้สารเสริมที่มีประโยชน์เพื่อลดต้นทุนอาหาร
  3. สามารถพิจารณาได้ว่าความต้องการสารอาหารแต่ละระยะของสัตว์ว่ามีแบบไหนที่เหมาะสม
  4. สามารถลดต้นทุนอาหารได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต

 

**ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงานเครือเวทโปรดักส์

 

 

For customer        02-937-4888