Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ความสำคัญของ Body Condition Score (BCS) ความสมบูรณ์ของร่างกายแม่สุกร

            Body Condition Score  หรือการให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายแม่สุกรเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้บ่งบอกถึงสุขภาพแม่สุกรว่าอ้วนหรือผอมจนเกินไปทั้งในช่วงรอคลอดหรือหย่านม เช่น แม่สุกรรอผสมควรมี BCS ไม่เกิน 3 แม่สุกรอุ้มท้อง ภายหลังการปรับการให้อาหารจนถึงรอคลอดควรมี BCS อยู่ที่ 3.5 เพื่อคาดหวังว่าหลังแม่สุกรคลอด เลี้ยงลูก จนถึงหย่านมจะสามารถรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายให้อยู่ที่ 3 ได้ นอกจากนี้ BCS ยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับการการให้อาหารตามคะแนนหุ่นของแม่สุกรได้อีกด้วย ซึ่งการให้คะแนนหุ่นแม่สุกรควรกำหนดให้บุคคลเพียงคนเดียวในการให้คะแนนทั้งช่วงที่แม่สุกรไปรอคลอดและแม่สุกรหย่านมเพื่อลดความคาดเคลื่อนจาก Human Error หรือหากต้องการความแม่นยำเราสามารถใช้ Caliper ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด BCS ได้ Body Condition Score แบ่งออกเป็น 5 ระดับ พิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

– Condition Score 1.0 ผอมมาก สามารถมองเห็นกระดูกสันหลังและร่องที่สวาปได้ชัดเจน มีแอ่งกว้างรอบโคนหาง สะโพกแคบ

– Condition Score 2.0 ผอม มีแอ่งแคบ ตื้น รอบโคนหาง สะโพกกว้างขึ้น เห็นสวาปเล็กน้อย กระดูสันหลังยังมองเห็นได้ตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ขึ้นไป

– Condition Score 3.0 พอดี สะโพกกว้าง เต็ม ไม่พบร่องสวาปไม่สามารถมองเห็นกระดูซี่โครงและกระดูกสันหลังแต่สามารถสัมผัสได้เมื่อออกแรงกดเบาๆ

– Condition Score 4.0 อ้วน กระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลังมองไม่เห็นและเมื่อออกแรงกดเบาๆก็ไม่สามารถสัมผัสได้โคนหางจมลงไปในเนื้อเยื่อรอบโคนหาง

– Condition Score 5.0 อ้วนมาก โคนหางจมลงไปในเนื้อเยื่อรอบโคนหางและมีชั้นไขมันพอกขึ้น กระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลังมองไม่เห็นและไม่สามารถสัมผัสได้ มีไขมันขึ้นพอกตลอดแนวสันหลัง

For customer        02-937-4888