Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐽ผลการใช้ INNOGROW เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตในสุกรอนุบาล
เนื่องจากในสภาวะการระบาดของโรคในสุกรอย่าง ASF ทำให้ส่งผลถึงความเสียหายอย่างรุนแรงในการผลิตสุกร ในการเลี้ยงสุกรช่วงอนุบาล – ขุน ที่นานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดและทำให้เกิดความเสียหายสูง ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในช่วงอนุบาล – ขุน จึงเน้นการโตเร็ว ขายได้ไว เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ASF น้อยที่สุด

✅อินโนโกรว (INNOGROW) เป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมในสุกรอนุบาล – รุ่น ช่วยในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และ เพิ่มน้ำหนักสุกร
อัตราการผสมอาหาร :
• สุกรอนุบาล = 1.25 – 1.5 กิโลกรัม/ตันอาหาร
• สุกรเล็ก – รุ่น = 1 กิโลกรัม/ตันอาหาร

✅จากผลงานทดลองผลิตภัณฑ์ INNOGROW ในฟาร์มสุกรครบวงจร

1. การใช้ Innogrow ในสุกรอนุบาลที่อายุ 4 – 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าสามารถช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตต่อวันขึ้นมาได้ 3.63% **(กลุ่มควบคุม 523.5 กรัม/ตัว/วัน และ กลุ่ม Innogrow 542.5 กรัม/ตัว/วัน)

2. การใช้ Innogrow ในสุกรอนุบาลที่อายุ 4 – 12 สัปดาห์ สามารถลดวันเลี้ยงได้ 3 วัน โดยยังสามารถทำน้ำหนักสุดท้ายได้ใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม **(ระยะวันเลี้ยงกลุ่มควบคุม 62 วัน ให้น้ำหนักสุดท้าย 39.83 กิโลกรัม/ตัว ในขณะที่กลุ่ม Innogrow ระยะวันเลี้ยง 59 วัน ให้น้ำหนักสุดท้าย 39.44 กิโลกรัม/ตัว)

3. การใช้ Innogrow ในสุกรอนุบาลที่อายุ 4 – 12 สัปดาห์ กรณีที่วันเลี้ยงเท่ากันที่ 8 สัปดาห์ จากผล ADG กลุ่ม Innogrow มากกว่า 19 กรัม/ตัว/วัน ทำให้คำนวณแล้วได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.06 กิโลกรัม/ตัว

 

#Innogrow #FeedAdditive #Pig #Swine #ImprovePerformance #อินโนโกรว #สารเสริม #สุกร#เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต #Livestock #ฟาร์มปศุสัตว์ #ASP #แตกต่างสร้างประโยชน์ #Differenceforyourbenefits #เครือเวทโปรดักส์ #VetProdutsGroup

For customer        02-937-4888