Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

#DISINFECTANT SURE ประจำ Q1/2022
มาตรฐานการผลิตสินค้ากลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับสัตว์จาก ASP

สินค้ากลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อของเราผ่านการควบคุมและทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP และ HACCP จากบริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง ASP เป็นที่แรกๆของประเทศในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

Double Check ด้วยโครงการ Certified by test (CBT) ทำให้เราได้สินค้ากลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อมีคุณภาพส่งถึงลูกค้า
• ปริมาณองค์ประกอบตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากทุกล็อตการผลิต จากผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการกลาง
• ไม่มีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลดีไฮด์
• มีผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส สำหรับสัตว์ที่ได้ทำร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างครบครัน

จึงมั่นใจได้ว่าสินค้ากลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อจาก ASP ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง Sure!! และสามารถป้องกันเชื้อก่อโรค เพื่อสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจของท่านได้อย่างยั่งยืน

#Oxipro#Microdis#AlpheconV1#Sanitek#Disinfectant​ #DisinfectantSure
#น้ำยาฆ่าเชื้อ #Livestock#ฟาร์มปศุสัตว์#สัตว์น้ำ#Aquaculture
#ASP #DifferenceforYourBenefits#แตกต่างสร้างประโยชน์
#VPG #VetProductsGroup

For customer        02-937-4888