Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

 How to GMP: โรงเชือด ทำยังไงไม่ให้โดนทิ้ง

การผลิตอาหารคนหรืออาหารสัตว์จำเป็นต้องมีระบบมาตรฐานในการผลิตหรือ GMP-Good Manufacturing Practice เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์หรือโรงเชือดนั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตอาหาร ดังนั้นสัตว์ทุกตัวจะต้องมาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยขั้นตอนสำหรับการทำ GMP โรงฆ่าสัตว์มีดังนี้

1.การรับสัตว์มีชีวิต ต้องผ่านกระบวนการตรวจโรค และมีจุดพักสัตว์ก่อนเข้าโรงเชือดที่ชัดเจน

2.กระบวนการเชือด ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ซึ่งแตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิด

3.กระบวนการลวก มีการควบคุมอุณหภูมิของน้ำสำหรับผ่านกระบวนการลวกและถอนขน

4.การแยกเครื่องในออกจากตัวสัตว์

5.การทำความสะอาดซาก ในสัตว์ขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อนและใช้พื้นที่ในการจัดการที่ต่างออกไป

6.การลดอุณหภูมิซาก เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดเชื้อ ขนาดของสัตว์ที่ต่างกันจะใช้อุณหภูมิต่างกัน

7.การตัดแต่ง เพื่อความสวยงามและมีขนาดที่เหมาะสมในการนำไปบริโภค

8.การบรรจุ ทำการจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเนื้อสัตว์แต่ละประเภท เพื่อป้องกันการ        เสื่อมสภาพและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ

9.การจัดเก็บสินค้า แบ่งออกเป็นการจัดเก็บเพื่อทำการขนส่ง และการจัดเก็บเป็นคลังสินค้า จะใช้อุณหภูมิต่างกัน

10.การขนส่งถึงลูกค้า อุณหภูมิการขนส่งจะแตกต่างกันในกลุ่มแช่แข็งและในกลุ่มเนื้อสด

11.การจัดการความสะอาด เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตควรเป็นสแตนเลส ไม่เป็นสนิม สามารถทำการฆ่าเชื้อได้

12.การบำรุงรักษาเครื่องจักร ควรมีการวางแผนทำ PM (Preventive Maintenance) อย่างสม่ำเสมอ

13.การบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากกระบวนการเชือดมีการล้างทำความสะอาดซาก การลวก จึงควรมีการจัดการน้ำที่ดี

14.การส่งตรวจตัวอย่าง มีการส่งตรวจเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงยาและสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ก่อนนำจำหน่ายสู่ผู้บริโภค

สนใจต้องการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ ติดต่อฝ่ายขายเครือเวทโปรดักส์ กรุ๊ป

CategoryVRI, Article

For customer        02-937-4888