Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ผลของการไวโรกรีนในการลดอัตราการเสียหายในสุกรเล็ก-รุ่น ในฟาร์มที่มีการระบาดของ PRRS ในภาคเหนือของประเทศไทย

 

บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ได้พัฒนา คิดค้น ไวโรกรีน

 

ผลของการไวโรกรีนในการลดอัตราการเสียหายในสุกรเล็ก-รุ่น
ในฟาร์มที่มีการระบาดของ PRRS ในภาคเหนือของประเทศไทย

 

ไวโรโรกรีน ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ป้องกัน และลดการอักเสบ ลดไข้ ลดปวด รวมถึงยับยั้งการทำลายเซลล์ภูมิคุ้มกันที่จำเพาะในสุกร ที่มีผลควบคุมโรค PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) เพื่อเสริมสร้างความทนทานต่อโรค และลดความสูญเสียในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟาร์มสุกรในภาคเหนือของประเทศไทยได้นำไวโรกรีนเป็นหนึ่งในกระบวนการลดปัญหาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย พบการระบาดของโรค PRRS  เป็นระยะๆ ได้นำไวโรกรีนไปใช้ในโรงเรือนสุกรเล็ก-รุ่น จำนวน 4,000 ตัว

กลุ่มควบคุม = 2,000 ตัว ได้รับอาหารปกติของฟาร์ม

กลุ่มไวโรกรีน = 2,000 ตัว ได้รับอาหารผสมไวโรกรีน 1 กิโลกรัม/ตันอาหาร

4.ความคุ้มค่าในการลงทุน เท่ากับ 5.02 เท่า

 

สรุปการทดลองไวโรกรีน ภาคเหนือ ประเทศไทย

ไวโรกรีน ทำให้ลดอัตราการสูญเสียของสุกรลงได้ 17.11%

ทำให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น โดยสร้างความคุ้มค่าถึง 5 เท่า

#ไวโรกรีน #PRRS #FMD #ASF #Virogreen #ASP #Animalsupplementandpharmaceutical

#ลดอักเสบ #ลดปวด #ลดไข้ #พีอาร์อาร์เอส #ปากและเท้าเปื่อย #อหิวาห์แอฟริกัน #อหิวาต์แอฟริกันในสุกร


For customer        02-937-4888