Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

เก็บเอง วิเคราะห์เอง นักเลงพอ เก็บตัวอย่าง อย่างไรถึงจะถูกต้อง

 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนั้นก็คือ วิธีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง กระบวนการเก็บตัวอย่างหรือการสุ่มเก็บตัวอย่างถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลต่อความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา การเก็บตัวอย่างควรมีวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างอย่างจริงจังก่อนนำไปทำการวิเคราะห์ และอยู่ภายใต้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ทั้งหมด

การเก็บตัวอย่างอาหารหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเก็บตัวอย่างคือ การเก็บตัวอย่างอย่างให้เป็นตัวแทนที่แท้จริงจากตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งตัวอย่างที่ส่งไปทดสอบมีน้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัมจากตัวอย่างหลายตัน ดังนั้นจำนวนตัวอย่างที่ถูกเก็บมาควรเก็บมาจากหลายๆส่วน เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดี โดยตัวอย่างเหล่านี้จะถูกนำมารวมไว้ด้วยกันโดยทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และทำการแบ่ง 500 กรัมเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ซึ่งจำนวนของตำแหน่งในการเก็บจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักเริ่มต้นของอาหารทั้งหมด อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเรียกว่า หลาว หรือ หลาวสุ่มตัวอย่าง (ดังภาพ) ขอยกตัวอย่างการสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น กรณีเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารบรรจุเป็นกระสอบ 1 คันรถ อาจใช้หลาวแทง 5-8 จุด แทงรอบคันรถและนำมารวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือถ้าเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ เช่นอาหารสัตว์ 1 ตันต่อคันรถ ใช้หลาวแทง 10 จุด จุดละ 100 กรัม และนำมารวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นต้น วิธีการนี้จึงจะเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกตัวแทนที่ดีของตัวอย่างสุดท้ายที่จะใช้ส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ

CategoryVRI, Article

For customer        02-937-4888