fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ผลการใช้ไวโรกรีนในการลดอัตราการตายในสุกรอุ้มท้อง ในฟาร์มที่เกิดการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกันในสุกร (African Swine Fever : ASF) ประเทศฟิลิปปินส์

 

ปลายปี 2019 ที่ผ่านมาภูมิภาคอาเซียนของเราเกิดวิกฤตการณ์ที่สำคัญต่อวงการปศุสัตว์ ได้แก่ โรคอหิวาห์แอฟริกันในสุกร ทำให้สร้างความสูญเสียให้กับวงการปศุสัตว์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากอัตราการตายสูงที่เกิดจากโรค ASF ทำให้จำนวนสุกรลดลงอย่างรวดเร็ว ยังความเสียหายแก่เกษตรกรมากมาย

บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จึงได้พัฒนา คิดค้น ไวโรกรีน ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ป้องกัน และลดการอักเสบ ลดไข้ ลดปวด รวมถึงยับยั้งการทำลายเซลล์ภูมิคุ้มกันที่จำเพาะในสุกร ที่มีผลควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกันในสุกร(ASF) เพื่อเสริมสร้างความทนทานต่อโรค และลดความสูญเสียในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในประเทศอาเซียนที่ประสบปัญหาการระบาดของโรค ASF คือประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ไวโรกรีน ไปทำการทดลองใช้ในสุกร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฟาร์มสุกรขนาดกลาง ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ พบการระบาดของโรค ASF ในบางโรงเรือน ได้นำไวโรกรีนไปทดลองในโรงเรือนที่เป็นผลลบต่อ ASF (ด้วยวิธี PCR) ก่อนการทดลอง

 

ทำการทดลองในสุกรอุ้มท้อง 11 สัปดาห์ จำนวน 20 แม่

  • กลุ่มควบคุม = 10 แม่ ได้รับอาหารปกติของฟาร์ม
  • กลุ่มทดลองไวโรกรีน = 10 แม่ ได้รับอาหารผสมไวโรกรีน 2 กิโลกรัม/ตันอาหาร
  • ทำการสังเกตอาการ และเก็บเลือดตรวจหาเชื้อไวรัส ASF ด้วยวิธี PCR

 

 

ผลการทดลอง

1.ในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มที่ใช้ไวโรกรีน มีอัตราการตายของสุกรต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ไวโรกรีน

2.ในวันที่ 6 กลุ่มที่ใช้ไวโรกรีนมีจำนวนสุกรผลบวกต่อ ASF ต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ไวโรกรีน

*การทดลองนี้ เป็นการทดลองเพื่อดูผลการใช้ของไวโรกรีนโดยเท่านั้น จึงไม่ได้นำปัจจัยอื่น เช่น การทำ SOP ตามหลักการจัดการ (แยก/คัดทิ้ง) เข้ามาเกี่ยวข้อง

  1. 3. ROI (Return On Investment) เท่ากับ 888 เท่า

 

 

สรุปการทดลองไวโรกรีนประเทศฟิลิปปินส์

ไวโรกรีน ทำให้สุกรทนต่อการติดเชื้อ ASF ได้ดีกว่าสุกรไม่ได้กินไวโรกรีน

ไวโรกรีน ทำให้ฟาร์มมีโอกาสในการจัดการ SOP กับฟาร์มสุกรที่เกิดการระบาดของโรค ASF


CategoryASP, Article

For customer        02-937-4888