Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ไก่รุ่นที่ดี มีคุณสมบัติหรือวิธีเลี้ยงที่ดีอย่างไร มาชมกันครับ

ไก่รุ่น

1. คุณภาพลูกไก่
ลูกไก่ควรมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีภาวะขาดน้ำ น้ำหนักได้ตามเกณฑ์ ไม่มีการติดเชื้อมาจากพ่อแม่พันธุ์หรือโรงฟัก
2. การกก
การจัดการในช่วงกกเป็นหัวใจสำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกไก่ อุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ไก่กินอาหารได้ดีมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่
3. อาหารและน้ำ
อาหารจะต้องผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าโภชนะเหมาะสม และไก่ควรได้กินในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของสายพันธุ์ รวมไปถึงได้กินน้ำที่สะอาด ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค

การเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสม

4. น้ำหนักและโครงสร้างตัวไก่
เมื่อไก่ได้กินอาหารที่เพียงพอก็จะทำให้ได้น้ำหนักตัวและโครงสร้างตามมาตรฐาน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือความสม่ำเสมอของฝูง เพราะอาจมีบางตัวที่น้ำหนักต่ำจึงต้องมีการสุ่มชั่งน้ำหนักและคัดไก่เป็นระยะด้วย
5. สุขภาพและระดับภูมิคุ้มกัน
ไก่ที่มีสุขภาพดี ปลอดโรค และมีระดับภูมิคุ้มกันที่เพียงพอต่อการป้องกันโรคจะสามารถให้ผลผลิตไข่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการด้านระบบการป้องกันโรค มีการให้วัคซีนในแต่ละช่ว งอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโปรแกรมการเฝ้าระวังติดตามโรคอย่างต่อเนื่อง

#iTACteam #iTAC #สัตว์ปีก #Poultry #รอบรู้เรื่องสัตว์ #ตอบทุกโจทย์เรื่องปศุสัตว์


For customer        02-937-4888