fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

#การป้องกันควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกช่วงฤดูฝน
เข้าช่วงกลางฤดูฝนกันแล้วนะครับ จะพบว่าในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาโรคระบาดในสัตว์ปีกในหลายพื้นที่ ซึ่งสร้างความเสียหายทางด้านผลผลิตภายในฟาร์มของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก วันนี้หมอสัตว์ปีกจากทีม ITAC ก็ขอแนะนำการควบคุมป้องกันโรคระบาดในฟาร์มสัตว์ปีก เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้ไปเป็นแนวทางป้องกันควบคุมโรคภายในฟาร์มกันนะครับ โดยผมจะขอแบ่งประเด็นการพูดเป็น 2 ประเด็นหลักด้วยกันคือ การป้องกันในกรณีที่ฟาร์มยังไม่ประสบปัญหา และ การควบคุมโรคในกรณีฟาร์มประสบปัญหา นะครับ

1.การป้องกันโรค ควรเน้นระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นหลัก รับซื้อพันธุ์สัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ พันธุ์สัตว์ต้องผ่านการทำวัคซีนครบถ้วน แผงไข่ที่ใช้ภายในฟาร์ม นอกฟาร์ม ต้องผ่านการทำความสะอาดแช่ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น กลุ่ม glutaraldehyde, quatery ammonium compound เป็นต้น แผงไข่ที่ใช้ภายนอกฟาร์ม ภายในฟาร์ม และแต่ละโรงเรือน ควรแยกอย่างชัดเจน มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และโรยปูนขาวบริเวณรอบฟาร์มและโรงเรือน รวมถึงทางสัญจรอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เมื่อพบว่าสัตว์ปีกมีการตาย หรือผลผลิตลดอย่างผิดปกติควรปรึกษาสัตวแพทย์โดยทันที

2.การควบคุมโรค กรณีพบสัตว์ปีกตายผิดปกติ ผลผลิตลด ควรแจ้งสัตวแพทย์ที่ดูแลฟาร์มสัตว์ปีกของท่านทันที ควรทำการฝัง หรือเผาซากสัตว์ปีกป่วยและตายทันที ห้ามเคลื่อนย้ายไปทั่วฟาร์ม และนอกฟาร์ม แยกอุปกรณ์ และคนแต่ละโรงเรือนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะระหว่างโรงเรือนที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในฟาร์มและรอบฟาร์ม ทุกวัน โรยปูนขาวสัปดาห์ละ 2 ครั้ง


For customer        02-937-4888