Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวทโปรดักส์ กรุ๊ป เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร รุ่นที่ 22 ประจำปี 2560 จัดโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ
เวทโปรดักส์ กรุ๊ป เชื่อว่า การสร้างมาตรฐานที่ดีในการผลิต เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของธุรกิจปศุสัตว์
#เวทโปรดักส์กรู๊ป
#มาตรฐานการบริการ
#สัตวแพทย์คุมฟาร์ม 
#กรมปศุสัตว์

CategoryActivity

For customer        02-937-4888