ITAC : The International Technical and Academic Center
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างประเทศ
ความเป็นมา อดีต และปัจจุบัน

                หน่วยงานวิชาการได้ถือกำเนิดขึ้นมาตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ก่อตั้ง บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นมาเพื่อให้บริการทางวิชาการให้กับลูกค้า ถือเป็นคู่ค้าที่เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า ยึดถือประโยคที่ว่า “ลูกค้าอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ให้บริการทางวิชาการตั้งแต่ในเรื่องของการให้คำปรึกษา แก้ปัญหาเรื่องโรค การจัดการฟาร์ม และอาหาร สร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อตอบสนอง และแก้ไขปัญหา เช่น
– จัดตั้งหน่วยงาน PRDC เพื่อแก้ไขปัญหาโรคทางระบบทางเดินหายใจ 
– คิดและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพซากโดยวิธี LSQ 
– โครงการลดต้นทุนโดยการจัดการสูตรอาหาร 
– โปรแกรมการจัดการบุคลากร (HR)
– โปรแกรมการบริหารจัดการด้านการเงิน (VPAC)
– การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเลี้ยง  เช่น  สัมมนาโรค Swine High Fever Syndrome ในปี 2552 และการสัมมนาทางรอดของผู้เลี้ยงสุกรในปี 2551 เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการตอบรับและสำเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นอย่างดี
       ปัจจุบันจากที่ บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เติบโตทั้งภายใน และภายนอกประเทศ จนเป็นเครือเวทโปรดักส์ ฝ่ายวิชาการได้ขยายทีมงานเพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าฟาร์ม และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ทั้งเรื่องโรค การจัดการ อาหาร โดยเพิ่มบุคลาการที่เชี่ยวชาญทั้งสัตวแพทย์ สัตวบาล นักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน วิศวกรโรงอาหาร ตลอดจนขยายงานไปสู่ปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น สัตว์ปีก โดยมีจุดแข็งคือ ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาความรู้ โครงการทางวิชาการต่อไปโดยได้ปรับเปลี่ยนเป็น ITAC: The International Technical and Academic Center ทั้งนี้ยึดถือการทำงานที่ชัดเจน รวดเร็ว วัดผลได้ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ก้าวไปพร้อมๆ กับองค์กร และลูกค้า อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

                จากจุดแข็งขององค์กรในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนการมีหน่วยงานวิชาการในแต่ละประเทศ และการก้าวสู่การเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ ITAC จะต้องเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางวิชาการที่สามารถ
      1. สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในฟาร์ม
      2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพฟาร์ม
      3. คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยประสานกับหน่วยงานภายในองค์กรในการพัฒนาด้านวิชาการ และผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุงประสิทธิภาพฟาร์ม
      4. ประสานองค์ความรู้กับหน่วยงานทางวิชาการในเครือเวทโปรดักส์ในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ของ ITAC 
      5. ประสานองค์ความรู้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง


ทีมงาน

งานบริการ
 

การให้บริการโดยโครงการต่างๆ
การให้คำปรึกษาด้านการจัดการฟาร์มและสุขภาพสัตว์

การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการอาหารสัตว์

 


การให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักรและระบบมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
วารสารเวทไดเจสต์