รางวัลที่ 2 รถจักรยาน ผู้โชคดีในประเทศไทย ได้แก่

ชื่อ  ฟาร์ม ชื่อ  ฟาร์ม ชื่อ  ฟาร์ม
คุณ ภานุมาศ เสร็จกิจ C&C คุณ เกษร อิ่มเคี่ยม นิพัฒน์ฟาร์ม คุณ อุ่นเรือน ศรีกระจ่าง วิเชียรฟาร์ม
คุณ สุรศักดิ์ สุรกิจบวร SP Farm คุณ สุธิดา บวรศุภศรี บวรฟาร์ม คุณ พรพิไล มาดี ศรายุทธฟาร์ม
คุณ พิมพ์พิศา เหมือนเพชร กระบี่ฟาร์ม จำกัด คุณ มานพ ทวีขจรวงศ์ บ่อทอง คุณ สุทาวัตร คงสาคร ศิริพรฟาร์ม
คุณ วรรณกมล พันธุ์พงศ์พิพัฒน์ จงกิม คุณ ศุภลักษณ์ เตียเอี่ยมดี บัญลังค์ฟาร์ม คุณ สมชาย ไป๋แป้ สมชายฟาร์ม
คุณ ณัฏฐ์ระวี พงษ์สถิตย์ จำปาฟาร์ม  คุณ สหัสญา รวยเงิน บุญมีฟาร์ม คุณ วรวุฒิ สิงห์ภักดี สระบุรีฟาร์ม
คุณ บอย จิ้นง่วนเส็ง คุณ โอ๋ ไผ่สิงห์ทอง คุณ คนึงนิตย์ จันทร์ศรี สามพรานฟาร์ม
คุณ กชกร ช่วยณรงค์ ช่วยณรงค์ คุณ ชญาดา อัศวชัยโสภณ พนมฟาร์ม คุณ สรรห์เพ็ชร ธีรานุวัฒน์ สามพรานฟาร์ม
คุณ สุธิดา กิจทวี ชัยยะกิจทวี คุณ สมลักษณ์ พงษ์วัฒนกุล พนัสพันธุสัตว์ คุณ ทัศนา ปินตาเปี้ย สุทัศน์ฟาร์ม ลำพูน
คุณ สมศรี บุรีสิน ชัยยุทธฟาร์ม คุณ มลฤดี ชมถูพันธ์ พระลักษณ์ฟาร์ม คุณ พิสิฐ สุขพิเนตกุล หงี่เซ้งฟาร์ม
คุณ ถาวร ปรพัฒนชาญ ชาญชัยฟาร์ม คุณ พิสิษฐ์ สมบัติทวีพูน พิสิษฐ์ฟาร์ม คุณ วิทวัส เกียรติเสรี หนองเสือช่อฟาร์ม
คุณ วรวัช ลีอนันท์ โชคอนันต์ฟาร์ม คุณ อารีย์นุช พระลักษณ์ พี่น้องฟาร์ม คุณ จิราภรณ์ ดิษสุนนท์ หลีง้วนฟาร์ม
คุณโชติอนันต์ แก้วกาวิล โชติอนันต์ ฟาร์ม คุณ ไพโรจน์ เกียรติจานนท์ ไพโรจน์ฟาร์ม คุณ ดอกรัก ผาสุก หลีง้วนฟาร์ม
คุณโสภณ ทับถาวร ทับถาวร คุณ ภูดิส ทวีไกรกุล ภูดิสฟาร์ม คุณ พรทิพย์ เอี่ยมธนานุรักษ์ ประพันธ์ฟาร์ม
คุณธนวัตร รุ่งวิทยาธิวัฒน์ ธนวัตร คุณ เรณู สิงห์โตวรรณา รากแก้ว คุณ สุวดี ธีรสัตยกุล อุดมเดชฟาร์ม
คุณ วิลัยวรรณ ต่างถิ่น ธารเกษมฟาร์ม คุณ อัญชลี ลิ้มไพบูลย์ฟาร์ม คุณ ประยุทธ พรชัยวัฒนา บ่อทอง