บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา
                เมื่อปี พ.ศ. 2538  ด้วยวิสัยทัศน์ในการที่จะนำวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาช่วยส่งเสริมการผลิตของฟาร์มให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนต่ำ มีกำไรสูง และสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงเป็นที่มาของ บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
โดยเริ่มจากผู้ก่อตั้ง 5 ท่าน คือ

1. น.สพ.บุญชัย ศิริศักดิวรรณ
2. น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
3. น.สพ.ศกล โภคัย
4. น.สพ.พรชัย พงศาธิวัฒน์
5. น.สพ.ศักดิ์ชัย ชาญสิกขกร

จากวิสัยทัศน์สู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพในทางปฏิบัติ รวมทั้งการช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ฟาร์มลูกค้า ลูกค้าจึงให้ความไว้วางใจและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นผลให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป เราจึงได้ขยายงานเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ และครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด อีกทั้งเราได้สร้างความแข็งแกร่งในเชิงวิชาการ โดยการเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียง มาเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการทั้งในสายงานสุกรและสัตว์ปีก เพื่อช่วยพัฒนางานวิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีให้แก่ฟาร์มลูกค้า

จากความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ซึ่งได้แต่งตั้งให้ทางบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ชั้นนำเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ทางบริษัทมีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ วัคซีน ฮอร์โมน พรีมิกซ์ ยาผสมอาหาร เอนไซม์ อาหารเสริม ตัวจับสารพิษ และยาฆ่าเชื้อให้ทางฟาร์มเลือกใช้อย่างครบครัน

                ทางบริษัทฯ ได้ปรับแผนงานตามพันธกิจ เพื่อรองรับการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายงานโดยเพิ่มบริษัทในกลุ่มบริษัทเวทโปรดักส์เพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้เหมาะสม ปัจจุบันนอกจากบริษัทจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำดังกล่าวแล้ว เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายพรีมิกซ์และอาหารเสริมคุณภาพในประเทศไทย จากบริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตพรีมิกซ์ อาหารเสริม และยาปฏิชีวนะชั้นนำและทันสมัยที่สุด

                บริษัทฯ ตระหนักดีเสมอว่า เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการที่เป็นเลิศรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยยกระดับการผลิต รวมถึงสร้างสรรค์โปรแกรมทางการตลาดต่างๆ อาทิโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ กิจกรรมการตอบแทนคืนสู่ลูกค้า และร่วมกันสร้างเสริมสังคมที่ดี ตามนโยบายภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและสิ่งแวดล้อมที่ดีในช่วงที่ผ่านมา

                เราทีมงานบริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด พรั่งพร้อมด้วยทีมงานสัตวแพทย์มืออาชีพ ที่พร้อมจะแนะนำท่านด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งการบริการชั้นเลิศ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดี และสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ได้

ผลิตภัณฑ์
 
 
ติดต่อเรา
บริษัท เวทโปรดักส์แอนด์คอนซัลแตนท์  จำกัด
3300/124 ตึกช้าง อาคารB  ชั้น 24 ถ.พหลโยธิน จอมพล  จตุจักร  กทม. 10900
โทร. 02-9374888 ต่อ 111 โทรสาร 02-9374901
Email : vpro@vetproducts.co.th