Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

รู้ก่อน!?ฟาร์มไก่เสียหายหนัก การจัดการโรคหวัดหน้าบวมในไก่

โรคหวัดหน้าบวมมักเจอในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงฝนต่อหนาว เจอได้ประปรายเป็นระยะๆ เป็นโรคที่ก่อความเสียหายค่อนข้างสูง  เมื่อพบในฟาร์มแล้วการแก้ไขหรือนำเชื้อออกจากฟาร์มเป็นเรื่องยาก ไก่ป่วยที่ติดเชื้อและหายป่วยมีโอกาสในการปล่อยเชื้อโดยเฉพาะในไก่พันธุ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงจรการผลิตของฟาร์ม

ปัจจัยสำคัญคือไก่สาวที่นำเข้ามาทดแทนหรือเพิ่มในฝูงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อเข้ามาในฟาร์ม รวมทั้งฟาร์มระบบเปิดที่มีความเสี่ยงสูงกว่าในการป้องกันสัตว์พาหะต่างๆ เช่น นก หนูและแมลง การป้องกันเชื้อเรื่องสุขศาสตร์ของบุคคลก็ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

วัคซีนในการป้องกันโรคก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันปัญหา โดยเชื้อที่พบในประเทศไทย ได้แก่ โรคหวัดหน้าบวมชนิด A, B, C และ B variants ควรใช้วัคซีนให้มีความครอบคลุมกับเชื้อในพื้นที่อย่างน้อย 3 ชนิด คือ A, B ,C หรืออาจใช้ที่มีชนิด B variants ร่วมด้วย เนื่องจากวัคซีนไม่ได้มีการป้องกันโรคข้ามสายพันธุ์ สามารถทราบชนิดของเชื้อในพื้นที่โดยการส่งตัวอย่างไก่ส่งห้องปฏิบัติการโดยคัดไก่ที่มีอาการหน้าบวมและติดเชื้อเป็นหนองในโพรงจมูกส่งตรวจ

การรักษาควรให้ยาปฏิชีวนะที่มีความไวในการฆ่าเชื้อโรค แต่ถ้าไก่มีอาการรุนแรงควรคัดไก่ออกจากฝูงเนื่องจากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคในฝูงต่อไป

น.สพ. ศุภสกล จรัสไพบูลย์

Assistant Poultry Technical Manager


For customer        02-937-4888