บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา
                เมื่อปี พ.ศ. 2538  ด้วยวิสัยทัศน์ในการที่จะนำวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาช่วยส่งเสริมการผลิตของฟาร์มให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนต่ำ มีกำไรสูง และสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงเป็นที่มาของ บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
โดยเริ่มจากผู้ก่อตั้ง 5 ท่าน คือ

1. น.สพ.บุญชัย ศิริศักดิวรรณ
2. น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
3. น.สพ.ศกล โภคัย
4. น.สพ.พรชัย พงศาธิวัฒน์
5. น.สพ.ศักดิ์ชัย ชาญสิกขกร

จากวิสัยทัศน์สู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพในทางปฏิบัติ รวมทั้งการช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ฟาร์มลูกค้า ลูกค้าจึงให้ความไว้วางใจและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นผลให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป เราจึงได้ขยายงานเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ และครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด อีกทั้งเราได้สร้างความแข็งแกร่งในเชิงวิชาการ โดยการเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียง มาเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการทั้งในสายงานสุกรและสัตว์ปีก เพื่อช่วยพัฒนางานวิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีให้แก่ฟาร์มลูกค้า

จากความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ซึ่งได้แต่งตั้งให้ทางบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ชั้นนำเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ทางบริษัทมีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ วัคซีน ฮอร์โมน พรีมิกซ์ ยาผสมอาหาร เอนไซม์ อาหารเสริม ตัวจับสารพิษ และยาฆ่าเชื้อให้ทางฟาร์มเลือกใช้อย่างครบครัน

                ทางบริษัทฯ ได้ปรับแผนงานตามพันธกิจ เพื่อรองรับการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายงานโดยเพิ่มบริษัทในกลุ่มบริษัทเวทโปรดักส์เพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้เหมาะสม ปัจจุบันนอกจากบริษัทจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำดังกล่าวแล้ว เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายพรีมิกซ์และอาหารเสริมคุณภาพในประเทศไทย จากบริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตพรีมิกซ์ อาหารเสริม และยาปฏิชีวนะชั้นนำและทันสมัยที่สุด 

                บริษัทฯ ตระหนักดีเสมอว่า เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการที่เป็นเลิศรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยยกระดับการผลิต รวมถึงสร้างสรรค์โปรแกรมทางการตลาดต่างๆ อาทิโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ กิจกรรมการตอบแทนคืนสู่ลูกค้า และร่วมกันสร้างเสริมสังคมที่ดี ตามนโยบายภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและสิ่งแวดล้อมที่ดีในช่วงที่ผ่านมา

                เราทีมงานบริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด พรั่งพร้อมด้วยทีมงานสัตวแพทย์มืออาชีพ ที่พร้อมจะแนะนำท่านด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งการบริการชั้นเลิศ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดี และสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ได้

ทีมงาน

ทีมบริหาร
1. น.สพ. นัฐพล                    ไพบูลย์                    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2. น.สพ.วุฒิกร                      กันหมุด                    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
3. น.สพ.ธีระยุทธ                   จุมณี                       Key Account Manager
4. น.สพ.อภิชาติ                    การสว่าง                  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
5. น.สพ.นพนันท์                   ธงฤทธิ์                    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
6. น.สพ.สาคร                      จิตมั่นขวัญยืน             หัวหน้าพนักงานฝ่ายขาย  
 
ภาพรวมทีมงาน บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์
 
 
ติดต่อเรา
บริษัท เวทโปรดักส์แอนด์คอนซัลแตนท์  จำกัด
3300/124 ตึกช้าง อาคารB  ชั้น 24 ถ.พหลโยธิน จอมพล  จตุจักร  กทม. 10900
โทร. 02-9374888 ต่อ 111 โทรสาร 02-9374901
Email : vpro@vetproducts.co.th