Welcome

  About us
ปัจจุบันจากที่ บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เติบโตทั้งภายใน และภายนอกประเทศ จนเป็นเครือเวทโปรดักส์ ฝ่ายวิชาการได้ขยายทีมงานเพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าฟาร์ม และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ทั้งเรื่องโรค การจัดการ อาหาร โดยเพิ่มบุคลาการที่เชี่ยวชาญทั้งสัตวแพทย์ สัตวบาล นักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน วิศวกรโรงอาหาร ตลอดจนขยายงานไปสู่ปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น สัตว์ปีก โดยมีจุดแข็งคือ ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาความรู้ โครงการทางวิชาการต่อไปโดยได้ปรับเปลี่ยนเป็น ITAC: The International Technical and Academic Center ทั้งนี้ยึดถือการทำงานที่ชัดเจน รวดเร็ว วัดผลได้ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ก้าวไปพร้อมๆ กับองค์กร และลูกค้า อย่างยั่งยืน

หน่วยงานวิชาการได้ถือกำเนิดขึ้นมาตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ก่อตั้ง บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นมาเพื่อให้บริการทางวิชาการให้กับลูกค้า ถือเป็นคู่ค้าที่เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า ยึดถือประโยคที่ว่า “ลูกค้าอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ให้บริการทางวิชาการตั้งแต่ในเรื่องของการให้คำปรึกษา แก้ปัญหาเรื่องโรค การจัดการฟาร์ม และอาหาร สร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อตอบสนอง และแก้ไขปัญหา

“แก้ปัญหาเรื่องโรค การจัดการฟาร์ม และอาหาร สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ”

— ITAC : The International Technical and Academic Center —

ทีมงาน
งานบริการ
การให้บริการโดยโครงการต่างๆ
การให้คำปรึกษาด้านการจัดการฟาร์มและสุขภาพสัตว์

การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการอาหารสัตว์


การให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักรและระบบมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
วารสารเวทไดเจสต์

Contact us

02-937-4888

info@vetproducts.co.th

กรุงเทพ, ประเทศไทย
3300/121-124, ตึกช้าง อาคาร B ชั้น24 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเครือเวทโปรดักส์ (iTAC)

สพ.ญ.เกศณี คูศรีเทพประทาน

การทำงานกับเวทโปรดักส์ ช่วยเปิดประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ

คุณเอนก จงรักภักดี

การทำงานกับเวทโปรดักส์ ช่วยเปิดประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ

นางสาว ฑิฆัมพร ภักดีสกุล