VRI ย่อมาจาก Vet Products Group Research and Innovation Center ซึ่งทาง บริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป ได้ให้ความสําคัญในงานทางด้านวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงได้ทําการจัดตั ้งหน่วยงาน VRI โดยทําการรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น ทีมงานวิชาการ ทีมงานฝ่ายขาย ทีมงานทางด้านเภสัชกร ทีมงานทางด้าน QC และทีมงานในส่วนวิศวกร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเซีย

VRI ต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ครบไลน์ และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกประเด็น เพราะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการลูกค้าทางด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ได้ประสิทธิภาพอันสูงสุดดังนั้นเราจึงต้องการมุมมองที่มีความแตกต่าง และหลากหลายจากบุคคลากร ที่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ต่างกัน ซึ่งบริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป เป็นองค์กรที่ใหญ่ และสามารถรวบรวมบุคคลากร ทุกสายอาชีพ ที่มีความเกี่ยวพันกับห่วงโซ่อาหาร และออกแบบสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ครบทุกประเด็น ซึ่งยากมากที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาด จะรวบรวมความต่างของประสบการณ์ได้เท่ากับที่เรา
               

นอกจากการพัฒนา และค้นคว้าทางด้านผลิตภัณฑ์ เรายังมีการจัดทําโครงการทางด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าให้ยั่งยืน รวมทั้งได้ทําการติดต่อกับหน่วยงานนอกองค์กร เพื่อค้นคว้าทํางานวิจัยผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท ซึ่งปัจจุบันเราได้ทําการติดต่อกับหน่วยงานตาม สถาบันชั ้นนําต่างๆ อาทิเช่นสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อทํางานวิจัยร่วม

การบริการทางเทคนิค (Technical Service)

การตรวจค่าโภชนะด้วยเครื่อง Near Infrared Spectroscopy (NIRs)

การตรวจการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin Test)

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovative Product)

ผลงานวิจัย (Research Paper)

 • การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์; 2557-2558
  (Poster Presentation, ICVS 2015, Bangkok, Thailand) 
 • การสูญเสียไขมันสันหลัง (back fat) ระหว่างช่วงเลี้ยงลูกต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรในเล้าคลอด (Poster Presentation, ICVS 2015, Bangkok, Thailand)  
 • ผลของ Lifepac® ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตในลูกสุกรดูดนม.
  (Poster Presentation, ICVS 2015, Bangkok, Thailand) 
 • ผลของ Lifepac® ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและความสูงของวิไลของลำไส้เล็กในลูกสุกรหย่านม (Poster Presentation, ICVS 2015, Bangkok, Thailand) 
 • ผลของ Besow Plus® ต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรในเล้าคลอด
  (Poster Presentation, ICVS 2015, Bangkok, Thailand)